“We are stuck!” I shout to Marjolein who just went to sleep after her watch. We ‘re in 1300 meter deep water but still we are stuck and we have no more speed.

“We zitten vast” schreeuw ik naar Marjolein die net is gaan slapen na haar wachtbeurt. Het is hier 1300 meter diep maar toch zitten we vast en komen niet vooruit.

Some 40 nautical miles from shore is an area with floating fishnets. The nets are marked by flashing red and green lights and i sailed on the wrong side of one of those lights. It is dark but luckely there is not much wind and the swell is 1-2 meter.

Op zo’n 40 mijl uit de kust is een gebied waar met drijfnetten wordt gevist. De netten zijn gemarkeerd met flikkerende rode en groene lampen en ik ben aan de verkeerde kant van zo’n markering gevaren. Het is pikdonker maar gelukkig staat er niet veel wind en de deining is 1-2 meter.

Floating fishnet / Drijfnet

Armed with pick pole and a knife i try to free the boat from the tangle of lines and nets. I am standing on the swimladder and every 10 seconds a wave trys to throw me of the ladder into the ocean.

Gewapend met pikhaak en mes probeer ik de wirwar van lijnen en netten los te maken van de boot. Ik sta op de zwemtrap, half in het water en om de 10 seconden probeert een golf mij van de zwemtrap de oceaan in te gooien.

Removed from the shaft in the harbour / Van de schroefas verwijderd in de haven

Then, suddenly, the boat picks up speed. We’re free! Because we’re not sure if there are lines in the propellor we don’t dare to use the engine until it’s light. With the jib out we carefully manouevre through the fishing area.

Dan, opeens, krijgt de boot weer snelheid. We zijn los! Omdat we niet zeker weten of er lijnen om de schroef zitten durven we de motor nog niet te gebruiken. Daar wachten we mee tot het licht wordt. Op de fok manoeuvreren we voorzichtig door het visgebied.

By the break of daylight we see the contours of Morocco coming up from the mist. Marjolein puts on her bathing suit and decends the swimming ladder to remove the rest of he line that is hanging from the bottom of the boat. We start the engine and keep our fingers crossed. Thankfully the propellor rotates and we sail on under motor because the wind died out completly.

Als het licht wordt zien we de contouren van Marokko opdoemen uit de nevel. Marjolein trekt haar zwemkleding aan en daalt de zwemtrap af om de resten lijn die we nog zien los te snijden. We starten de motor en duimen dat de schroef niet vast zit. Gelukkig draait de schroef en kunnen we op de motor verder want de wind is inmiddels helemaal weg.

In three ours we will arrive in Rabat

Over drie uur komen we in Rabat aan.