I can just see the fins of the Pilot Whales that crossed our track. Marjolein saw them from nearby. At First she thought it was a container floating in the water but when one took a breath it was clear that it was a whale!

Ik kan nog net de vinnen zien van de grienden die onze route kruisden. Marjolein zag ze van dichtbij. Eerst dacht ze dat het een zeecontainer was die in het water dreef maar nadat er een had uitgeademd was het duidelijk dat het een walvis was!

This happened halfway our trip from the river Fal in the UK to A Coruna in Spain.
After a couple of days on the river Fal to shelter from the strong winds we decided that we should leave on friday afternoon. All the forecasts showed a good weather window with moderate winds from the nord for the next 3-4 days. Just what we needed.

Dit gebeurde halverwege onze tocht van rivier de Fal in het VK naar A Coruna in Spanje.
Nadat we een aantal dag op de rivier gelegen hadden, beschut tegen de harde wind, besloten we dat we vrijdagmiddag zouden vertrekken. Alle voorspelliungen gaven een weerwindow met gematigde wind uit het noorden voor de volgende 3-4 dagen. Precies wat we nodig hadden.

When we left it was still blowing 20 knots but after a while the wind increased and the next days we had litle to no wind at all. Of the total 89 hours that this trip total we had to run the engine for thirty hours to keep our speed above 4 knots.

Toen we vertrokken waaide het nog 20 knopen maar na een tijdje nam de wind af en hadden we weinig tot geen wind gedurende een paar dagen. Van de 89 uur die de tocht duurde hebben we er 30 de motor aangehad om de snelheid boven de 4 knopen te houden.

The forecast showed strong winds by A Coruna so at first we decided that we would sail to Ria Ribodero to avoid the strong winds. However, on the third day of our journey it seemed like the area with strong winds would move to the south. So we decided to set course for La Coruna. It turned out to be a night whitout sleep… 30 knots of wind combined with steep waves made the last night of this trip one to remember.

De voorspellingen gaven harde wind aan bij A Coruna dus besloten we aanvankelijk om naar Ria Ribodero te varen om de harde wind te ontwijken. Maar, op de derde dag leek het of het gebied met harde wind naar het zuiden zou trekken. Dus besloten we om toch naar A Coruna koers te zetten. Het zou een slapeloze nacht worden… 30 kopen wind en steile golven maakten de laatste nacht van deze reis er een om te onthouden.

We just ordered some more tapas and a ‘cervesa e vino tinto’. The streets in the old city of A Coruna are packed with people and there are hunderds of litle bars. We already forgot the strong winds and steep waves as we are enjoying the Spanish way of life.

We hebben net nog wat tapas en een ‘cervesa e vino tinto’ besteld. De straten van de oude stad van A Coruna zijn vol met mensen en er zijn honderden barretjes. De harde wind en steile golven zijn we allang vergeten als we genieten van de Spaanse manier van leven.